Vyznam mena Srobarka  |  Absolventi  |  Zamestnanci  |  Kabinety  |  Studenti  |  ?!?!
Martin, Martina

  • z lat. Martinus zasvateny rim. bohovi vojny Marsovi, prenes. bojovny (ako meno marek), zen. podoba u nas nova, ukr. Martyn, pol. Marcin, franc. Martin (Marten), mad. Marton, nor. Morten, dom. Marco, Maros


  • copyright © 2001-2003 Gymnazium Srobarova 1, Kosice - Samuel Kupka - kupka@srobarka.sk