Informacie Srobarka  |  Absolventi  |  Zamestnanci  |  Kabinety  |  Studenti  |  ?!?!

Navstevnost stranok od 17.12.2001
Informacie o zamestnancoch...1 0 7 0 9 8 9
Stranky kalendaru...9 6 0 0 4 5
Vyhladanie studenta...1 9 4 7 9 2
Vyhladanie absolventov...1 3 2 0 9 1
Zakladna stranka studentov...9 9 6 7 6
Zakladna stranka absolventov...7 5 4 7 2
Zakladna stranka zamestnancov...3 6 2 4 7
Vyhladanie clena zboru...3 5 8 9 7
Zakladna stranka tried...8 7 7 2
Vyhladanie triedy...8 3 9 4

Pocet zamestnancov v databaze...4 2 9
Pocet studentov v databaze...1 3 5 3 2
Pocet tried v databaze...4 2 4

copyright © 2001-2003 Gymnazium Srobarova 1, Kosice - Samuel Kupka - kupka@srobarka.sk