Informacie Srobarka  |  Absolventi  |  Zamestnanci  |  Kabinety  |  Studenti  |  ?!?!

Navstevnost stranok od 17.12.2001
Informacie o zamestnancoch...1 0 1 4 6 3 1
Stranky kalendaru...9 0 6 8 7 8
Vyhladanie studenta...1 8 9 2 0 9
Vyhladanie absolventov...1 2 5 1 7 1
Zakladna stranka studentov...9 6 1 1 6
Zakladna stranka absolventov...7 1 0 4 5
Vyhladanie clena zboru...3 4 5 5 3
Zakladna stranka zamestnancov...3 3 4 0 2
Zakladna stranka tried...8 5 4 0
Vyhladanie triedy...8 2 0 9

Pocet zamestnancov v databaze...4 2 9
Pocet studentov v databaze...1 3 5 3 1
Pocet tried v databaze...4 2 0

copyright © 2001-2003 Gymnazium Srobarova 1, Kosice - Samuel Kupka - kupka@srobarka.sk