Informacie Srobarka  |  Absolventi  |  Zamestnanci  |  Kabinety  |  Studenti  |  ?!?!

Navstevnost stranok od 17.12.2001
Informacie o zamestnancoch...1 0 4 2 1 4 4
Stranky kalendaru...9 3 7 3 8 1
Vyhladanie studenta...1 9 1 7 8 2
Vyhladanie absolventov...1 2 8 4 0 2
Zakladna stranka studentov...9 7 6 7 2
Zakladna stranka absolventov...7 3 0 8 2
Vyhladanie clena zboru...3 5 2 2 4
Zakladna stranka zamestnancov...3 4 6 1 8
Zakladna stranka tried...8 6 7 7
Vyhladanie triedy...8 3 1 1

Pocet zamestnancov v databaze...4 2 9
Pocet studentov v databaze...1 3 5 3 1
Pocet tried v databaze...4 2 0

copyright © 2001-2003 Gymnazium Srobarova 1, Kosice - Samuel Kupka - kupka@srobarka.sk