Informacie Srobarka  |  Absolventi  |  Zamestnanci  |  Kabinety  |  Studenti  |  ?!?!

Navstevnost stranok od 17.12.2001
Informacie o zamestnancoch...1 0 8 2 8 2 7
Stranky kalendaru...9 7 1 1 3 3
Vyhladanie studenta...1 9 5 7 1 4
Vyhladanie absolventov...1 3 3 5 2 1
Zakladna stranka studentov...1 0 0 2 6 6
Zakladna stranka absolventov...7 7 1 8 1
Zakladna stranka zamestnancov...3 6 6 2 5
Vyhladanie clena zboru...3 6 1 8 8
Zakladna stranka tried...8 8 0 8
Vyhladanie triedy...8 4 2 5

Pocet zamestnancov v databaze...4 3 7
Pocet studentov v databaze...1 3 5 3 4
Pocet tried v databaze...4 2 4

copyright © 2001-2003 Gymnazium Srobarova 1, Kosice - Samuel Kupka - kupka@srobarka.sk