Informacie Srobarka  |  Absolventi  |  Zamestnanci  |  Kabinety  |  Studenti  |  ?!?!

Navstevnost stranok od 17.12.2001
Informacie o zamestnancoch...1 1 3 2 2 8 1
Stranky kalendaru...1 0 1 7 5 4 5
Vyhladanie studenta...1 9 8 5 7 7
Vyhladanie absolventov...1 3 7 5 8 2
Zakladna stranka studentov...1 0 2 4 1 9
Zakladna stranka absolventov...8 0 5 1 5
Zakladna stranka zamestnancov...3 8 1 9 9
Vyhladanie clena zboru...3 6 9 2 9
Zakladna stranka tried...8 9 8 6
Vyhladanie triedy...8 5 2 0

Pocet zamestnancov v databaze...4 3 7
Pocet studentov v databaze...1 3 7 8 3
Pocet tried v databaze...4 2 8

copyright © 2001-2003 Gymnazium Srobarova 1, Kosice - Samuel Kupka - kupka@srobarka.sk