Informacie Srobarka  |  Absolventi  |  Zamestnanci  |  Kabinety  |  Studenti  |  ?!?!

Navstevnost stranok od 17.12.2001
Informacie o zamestnancoch...1 1 1 8 7 6 9
Stranky kalendaru...1 0 0 5 2 5 0
Vyhladanie studenta...1 9 8 1 4 6
Vyhladanie absolventov...1 3 6 4 2 4
Zakladna stranka studentov...1 0 2 0 4 1
Zakladna stranka absolventov...7 9 5 9 2
Zakladna stranka zamestnancov...3 7 8 7 5
Vyhladanie clena zboru...3 6 7 1 7
Zakladna stranka tried...8 9 2 1
Vyhladanie triedy...8 4 9 3

Pocet zamestnancov v databaze...4 3 7
Pocet studentov v databaze...1 3 5 3 4
Pocet tried v databaze...4 2 4

copyright © 2001-2003 Gymnazium Srobarova 1, Kosice - Samuel Kupka - kupka@srobarka.sk