Informacie Srobarka  |  Absolventi  |  Zamestnanci  |  Kabinety  |  Studenti  |  ?!?!

Navstevnost stranok od 17.12.2001
Informacie o zamestnancoch...1 0 1 9 3 0 4
Stranky kalendaru...9 1 1 6 3 9
Vyhladanie studenta...1 8 9 6 9 7
Vyhladanie absolventov...1 2 5 8 1 6
Zakladna stranka studentov...9 6 4 1 4
Zakladna stranka absolventov...7 1 4 2 3
Vyhladanie clena zboru...3 4 7 2 3
Zakladna stranka zamestnancov...3 3 5 7 4
Zakladna stranka tried...8 5 6 7
Vyhladanie triedy...8 2 3 0

Pocet zamestnancov v databaze...4 2 9
Pocet studentov v databaze...1 3 5 3 1
Pocet tried v databaze...4 2 0

copyright © 2001-2003 Gymnazium Srobarova 1, Kosice - Samuel Kupka - kupka@srobarka.sk