Informacie Srobarka  |  Absolventi  |  Zamestnanci  |  Kabinety  |  Studenti  |  ?!?!

Navstevnost stranok od 17.12.2001
Informacie o zamestnancoch...1 0 3 7 2 2 2
Stranky kalendaru...9 3 2 0 1 3
Vyhladanie studenta...1 9 1 2 5 9
Vyhladanie absolventov...1 2 7 6 3 0
Zakladna stranka studentov...9 7 3 1 7
Zakladna stranka absolventov...7 2 6 5 7
Vyhladanie clena zboru...3 5 1 1 7
Zakladna stranka zamestnancov...3 4 2 6 4
Zakladna stranka tried...8 6 5 9
Vyhladanie triedy...8 2 8 6

Pocet zamestnancov v databaze...4 2 9
Pocet studentov v databaze...1 3 5 3 1
Pocet tried v databaze...4 2 0

copyright © 2001-2003 Gymnazium Srobarova 1, Kosice - Samuel Kupka - kupka@srobarka.sk