Informacie Srobarka  |  Absolventi  |  Zamestnanci  |  Kabinety  |  Studenti  |  ?!?!

Navstevnost stranok od 17.12.2001
Informacie o zamestnancoch...1 2 3 3 8 0 3
Stranky kalendaru...1 1 3 0 7 1 1
Vyhladanie studenta...1 9 9 6 0 3
Vyhladanie absolventov...1 4 5 1 9 8
Zakladna stranka studentov...1 0 3 8 6 6
Zakladna stranka absolventov...8 5 7 5 6
Zakladna stranka zamestnancov...3 9 9 9 8
Vyhladanie clena zboru...3 8 7 0 6
Zakladna stranka tried...9 4 4 9
Vyhladanie triedy...8 6 5 9

Pocet zamestnancov v databaze...4 3 8
Pocet studentov v databaze...1 3 7 8 3
Pocet tried v databaze...4 2 8

copyright © 2001-2003 Gymnazium Srobarova 1, Kosice - Samuel Kupka - kupka@srobarka.sk