Informacie Srobarka  |  Absolventi  |  Zamestnanci  |  Kabinety  |  Studenti  |  ?!?!

Navstevnost stranok od 17.12.2001
Informacie o zamestnancoch...1 0 2 6 7 3 8
Stranky kalendaru...9 2 2 0 6 2
Vyhladanie studenta...1 9 0 2 7 0
Vyhladanie absolventov...1 2 6 4 4 8
Zakladna stranka studentov...9 6 7 6 0
Zakladna stranka absolventov...7 1 8 4 2
Vyhladanie clena zboru...3 4 8 6 1
Zakladna stranka zamestnancov...3 3 8 7 9
Zakladna stranka tried...8 6 1 9
Vyhladanie triedy...8 2 5 4

Pocet zamestnancov v databaze...4 2 9
Pocet studentov v databaze...1 3 5 3 1
Pocet tried v databaze...4 2 0

copyright © 2001-2003 Gymnazium Srobarova 1, Kosice - Samuel Kupka - kupka@srobarka.sk