Informacie Srobarka  |  Absolventi  |  Zamestnanci  |  Kabinety  |  Studenti  |  ?!?!

Navstevnost stranok od 17.12.2001
Informacie o zamestnancoch...1 0 6 2 4 1 3
Stranky kalendaru...9 5 2 6 5 3
Vyhladanie studenta...1 9 3 9 4 7
Vyhladanie absolventov...1 3 0 9 0 4
Zakladna stranka studentov...9 9 1 5 1
Zakladna stranka absolventov...7 4 8 4 1
Vyhladanie clena zboru...3 5 6 6 3
Zakladna stranka zamestnancov...3 5 3 2 1
Zakladna stranka tried...8 7 4 5
Vyhladanie triedy...8 3 6 9

Pocet zamestnancov v databaze...4 2 9
Pocet studentov v databaze...1 3 5 3 2
Pocet tried v databaze...4 2 4

copyright © 2001-2003 Gymnazium Srobarova 1, Kosice - Samuel Kupka - kupka@srobarka.sk