Informacie Srobarka  |  Absolventi  |  Zamestnanci  |  Kabinety  |  Studenti  |  ?!?!

Navstevnost stranok od 17.12.2001
Informacie o zamestnancoch...1 1 1 1 0 8 9
Stranky kalendaru...9 9 9 6 0 4
Vyhladanie studenta...1 9 7 3 9 0
Vyhladanie absolventov...1 3 5 6 9 1
Zakladna stranka studentov...1 0 1 4 8 5
Zakladna stranka absolventov...7 8 9 7 8
Zakladna stranka zamestnancov...3 7 6 0 5
Vyhladanie clena zboru...3 6 5 3 8
Zakladna stranka tried...8 8 8 7
Vyhladanie triedy...8 4 7 8

Pocet zamestnancov v databaze...4 3 7
Pocet studentov v databaze...1 3 5 3 4
Pocet tried v databaze...4 2 4

copyright © 2001-2003 Gymnazium Srobarova 1, Kosice - Samuel Kupka - kupka@srobarka.sk